Liu Ye

City of Life and Death (2010)

City of Life and Death (2010) Infos film
Année de production: 2009
Genre : Biopic
Acteurs : Hideo Nakaizumi, Wei Fan, Liu Ye
Duree : 2h15min

Police Story: Lockdown (2017)

Police Story: Lockdown (2017) Infos film
Année de production: 2013
Genre : Action, Policier
Acteurs : Jackie Chan, Liu Ye, Jing Tian
Duree :